تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۰ دسامبر

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۰ دسامبر
فارسی و نگارش:
امتحان مستمر روخوانی از ۸ درس اول کتاب فارسی گرفته شد . تمرین های کتاب نگارش دوره و دیکته تمرین شد.
تکلیف:
هفته آینده امتحان مستمر دوره اول دیکته و نگارش از هشت درس کتاب فارسی و نگارش داریم ، لطفا در منزل تمرین شود.
ریاضی:
امتحان مستمر ریاضی گرفته شد و بعد از امتحان سوالات در کلاس تمرین شد . صفحات ۵۶ و ۵۷ از فصل چهارم کتاب ریاضی تدریس شد.
تکلیف:
لطفا درس جدید در منزل مرور و تمرین شود.

هدیه های آسمان:
مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. حمد و سوره تمرین گردید.

علوم:
نیمه اول فصل ۷ و مفاهیم مربوط به آن از قبیل سوخت و انواع آن در کلاس تدریس شد.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
مجتمع آموزشی سینا – پریسا شهبازی