تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۳ دسامبر

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۳ دسامبر
فارسی و نگارش:
دروس ۷ و ۸ مرور شد، دیکته کلاسی گفته شد و تمرین های کتاب نگارش درس هشتم انجام شد.
تکلیف:
هفته آینده امتحان مستمر روخوانی از ۸ درس اول کتاب فارسی انجام میشود، لطفا در منزل تمرین شود.

از کتاب نگارش، تمرین هایی انجام نشده تا پایان صفحه ۵۸ انجام شود.
ریاضی:
صفحه های ۴۲ تا ۵۴  تدریس و تمرین ها انجام شد. اشکال هندسی ، مفاهیم ضلع ، گوشه و تقارن تدریس و تمرین شد.
تکلیف:
هفته آینده امتحان مستمر دوره اول ریاضی تا پایان صفحه ۵۴ داریم، لطفا در منزل تمرین ها مرور و تکمیل شود.

هدیه های آسمان:
مفاهیم کلی از بعضی از دروس کتاب به صورت خلاصه گفته شد. حمد و سوره تمرین گردید.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
مجتمع آموزشی سینا – پریسا شهبازی