تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۶ نوامبر 

 

 


فارسی:
درس هشتم ( از همه مهربان تر) به صورت کامل تدریس شد. روخوانی تمرین، کلمات مهم درس مشخص و نکات دستوری درس تدریس شد. تعدادی از تمرین های کتاب نگارش درس هفتم انجام شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده دو مرتبه نوشته شود. یک دیکته از درس جدید در منزل گفته شود. از کتاب نگارش، تمرین هایی انجام نشده تا پایان صفحه ۵۲ انجام شود.
ریاضی:
صفحه های ۴۰ و ۴۱  تدریس و تمرین ها به طور کامل انجام شد. اشکال هندسی و مفاهیم ضلع و گوشه آموزش داده شد
تکلیف:
تمرین های صفحه ۴۴ و ۴۵ در منزل انجام شود.

علوم :
درس ششم کتاب علوم به طور کامل تدریس و بحث شد.
تکلیف:

درباره مفاهیم نور و صدا و کاربردشان در زندگی ( گذشته ، حال و آینده) با فرزندتان گفتگو کنید.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
 پریسا شهبازی