تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۹ نوامبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۹ نوامبر

فارسی:

درس هفتم فارسی (کار نیک ) تدریس شد ، واژه آموزی مربوط به درس ، معنی کلمات ، مخالف و هم خانواده با دانش آموزان کار شد . از درس ششم فارسی دیکته گفته شد .
تکالیف :

از کلمات مشخص شده ی درس هفتم یکبار نوشته شود. نگارش از صفحه ۳۶ الی ۴۰ انجام شود. لطفا غلط املایی ها در منزل تمرین شود.
ریاضی :

تساوی کسر ها تدریس شد تمرینهای درس در کلاس انجام شد .
تکالیف:

کاربرگ مربوط به درس انجام شود .


علوم :

درس ۶ ( زندگی ما و آب ) نحوه تشکیل آب های زیرزمینی ، انواع آب های زیر زمینی، و تصفیه آبهای آشامیدنی تدریس شد ، .
مطالعات اجتماعی :

درس ۷ ( از بزرگتر ها قدردانی کنیم) تدرس شد
تکلیف:

برای هفته ی آینده هر دانش آموز درخت خانوادگی (شجره نامه ) خود را رسم کنند .