تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۹ نوامبر

 

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۹ نوامبر

فارسی:
دروس ۱ تا ۷ کتاب فارسی در کلاس دوره شد و نکات مهم نگارشی و دستوری ، شعرها و روخوانی تمرین شد، دیکته کلاسی گفته شد. تمرین های کتاب نگارش تا پایان صفحه ۴۵ انجام شد . ۴ داستان در کلاس خوانده شد و درباره آن بحث و بررسی شد.
تکلیف:
یک دیکته از دروس ۳ تا ۷ در منزل گفته شود. از کتاب نگارش، تمرین هایی انجام نشده تا پایان صفحه ۴۶ انجام شود. ضمنا غلط های دیکته کلاسی در منزل نوشته شود.

ریاضی:
تمرین ها و مباحث کتاب ریاضی  تا پایان صفحه ۳۹ به صورت کامل تدریس و تمرین ها انجام شد.
تکلیف:
تمرین های انجام شده، در منزل مرور شود.

علوم:

درس پنجم به طور کامل تدریس شد و مباحث دروس ۳ و ۴ در کلاس مرور شد.
تکلیف:

درباره موضوعات مربوطه در منزل با دانش آموز صحبت شود.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندم
پریسا شهبازی