تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۲ نوامبر

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۲ نوامبر

فارسی:
روخوانی درس ششم ” کوشا و نوشا ” تمرین و کتاب فارسی درس هفتم (دوستان ما) به صورت کامل تدریس شد. روخوانی درس جدید نیز تمرین شد. کلمات مهم درس مشخص و نکات دستوری درس و دیکته کلاسی گفته شد. ضمنا ۴ داستان کوتاه در کلاس خوانده شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تکلیف:
روخوانی درس جدید تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده دو مرتبه نوشته شود. یک دیکته از درس جدید در منزل گفته شود. از کتاب نگارش، تمرین هایی انجام نشده ی صفحه ۳۷، ۳۸ و ۳۹ انجام شوند.
ریاضی:
صفحه های  ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ کامل تدریس شدند. تمرین ها به طور کامل انجام شدند.
تکلیف:
تمرین های انجام شده، مرور و دوره شوند.
علوم:

تا اواسط درس پنجم تدریس شد.
تکلیف: درباره موضوعات مربوطه در منزل با دانش آموز صحبت شود.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
شاد و سلامت باشید
پریسا شهبازی