تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۵ نوامبر

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۵ نوامبر

فارسی:
روخوانی درس پنجم ” چوپان درست کار ” مرور  شد.  کتاب فارسی درس ششم (کوشا و نوشا) به صورت کامل تدریس شد. روخوانی درس جدید تمرین شد. کلمات مهم درس مشخص و نکات دستوری درس تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده دو مرتبه نوشته شود. یک دیکته از درس جدید در منزل گفته شود. از کتاب نگارش، تمرین هایی انجام نشده ی صفحه ۳۳، ۳۴ و ۳۵ انجام شوند.
ریاضی:
صفحه های  ۲۶، ۲۷، ۲۸ ،۲۹ و بخشی از صفحه ۳۰  کامل تدریس شدند. تمرین ها به طور کامل انجام شدند.
تکلیف:
تمرین های انجام شده، مرور و دوره شوند.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
مجتمع آموزشی سینا