تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۹ اکتبر

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۹ اکتبر
فارسی:
روخوانی درس چهارم ” مدرسه خرگوش ها ” مرور  شد. کتاب فارسی از ابتدای متن ” تمیز باش و عزیز باش ” تا پایان درس پنجم ” چوپان درست کار ” به صورت کامل تدریس شد. روخوانی درس جدید تمرین شد. کلمات مهم درس مشخص و نکات دستوری درس تدریس شد. دیکته کلاسی گفته شد .
تکلیف:
روخوانی درس جدید تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده دو مرتبه نوشته شود. یک دیکته از درس جدید در منزل گفته شود. از کتاب نگارش، تمرین های صفحه های ۳۱ و ۳۲ انجام شوند.
ریاضی:
صفحه های  ۲۲ ، ۲۳، ۲۴ و ۲۵  کامل تدریس شدند. تمرین ها به طور کامل انجام شدند.
تکلیف:
تمرین های انجام شده، مرور و دوره شوند.
علوم:
مرور ۴ درس اول و بحث و بررسی موضوعات مهم در کلاس انجام شد
تکلیف:
در رابطه با اطلاعاتی که فرزندتان از درس فوق گرفته است، گفتگو کنید.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندم

شاد و سلامت باشید

پریسا شهبازی