تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۲ اکتبر

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۲ اکتبر
فارسی:
روخوانی درس سوم ” خرس کوچولو” مرور و شعر ستاره توسط دانش آموزان از حفظ خوانده شد. درس جدید ” مدرسه ی خرگوش ها ” تدریس شد. روخوانی درس جدید تمرین شد. کلمات مهم درس مشخص شد. نکات دستوری درس تدریس شد. کلمات مهم درس تا سر قسمت ” تمیز باش و عزیز باش ” کار شد. از کتاب نگارش، صفحه های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ به غیر از تمرین های ۱ صفحه ها انجام شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده دو مرتبه نوشته شود. یک دیکته از درس جدید در منزل گفته شود. از کتاب نگارش، تمرین های جا مانده از صفحه های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ انجام شوند.
ریاضی:
صفحه های ۲۰، ۲۱ و ۲۲ همراه با چینه و دسته های ده تایی کامل تدریس شدند. تمرین ها تا سر درس تقریب انجام شدند.
تکلیف:
تمرین های انجام شده، مرور و دوره شوند. دسته های ده تایی تمرین شوند
علوم:
فصل چهارم قسمت فصل ها و گردش زمین به دور خورشید تا پایان فصل چهارم به طور کامل تدریس گردید.
تکلیف:
در رابطه با اطلاعاتی که فرزندتان از درس فوق گرفته است، گفتگو کنید.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
مجتمع آموزشی سینا