تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۵ اکتبر

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۵ اکتبر
فارسی:
درس ۳ ” خرس کوچولو” تدریس شد. کلمات مهم درس مشخص شد. تمرین های درس ۲ کتاب نگارش، حل و تمرین شدند.
تکلیف:
روخوانی درس ۳ ” خرس کوچولو” تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس ۲ بار نوشته شود. هفته ی آینده ی دیکته ی کلاسی از درس های ۲ و ۳ خواهد بود. لطفا جهت آمادگی، دیکته ی این دو درس در منزل تمرین شود.
تمرین های صفحه های ۲۶ و ۲۷ کتاب نگارش انجام شود.
ریاضی:
تمرینات کتاب از صفحه ی ۱۲ تا پایان صفحه ی ۱۸ حل، تمرین و رفع اشکال شدند.
چنانچه تمرینی جا افتاده، لطفا انجام شود.
علوم:
درس ۳، ” زندگی ماو گردش زمین ۱” تدریس شد. مبحث های روز و شب، گرمای حاصل از نور خورشید، و همچنین نیاز جانداران به گرما و نور خورشید، تدریس، تمرین و بحث شد.
تکلیف:
در مورد موارد بالا از دانش آموزان بخواهید که برایتان توضیح دهند که مطلب برایشان دوره و تمرین شود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
پیروز و سلامت باشید
پریسا شهبازی