تکلیف هفتگی دوم ابتدایی هفته ی ۹ اکتبر

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی هفته ی ۹ اکتبر
فارسی:
دنباله ی درس دوم ” مسجد محلّه ی ما ” تدریس شد. واژه های مهم درس مشخص، تمرین و تکرار شد.
تکلیف:
روخوانی درس دوم تمرین شود.

از روی واژه های مشخص شده ی درس ۲ تا ۳ بار نوشته شود.

تمرین دیکته از دروس اوّل و دوم در منزل انجام شود. هفته ی آینده دیکته کلاسی خواهیم داشت.

از کتاب نگارش، تمرین های صفحه های ۲۰ و ۲۱ کتاب نگارش انجام شود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
شاد و پیروز باشید
پریسا شهبازی