تکلیف هفتگی دوم ابتدایی هفته ی ۱ اکتبر

 

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی هفته ی ۱ اکتبر
فارسی:
املاء از درس اول ” کتابخانهٔ کلاس ما” گفته شد. روخوانی شعر ” یار مهربان” تمرین شد. دو پاراگراف اول و دوم درس سوم ” مسجد محلّه ما ” تدریس شد.

تکلیف

روخوانی درس جدید تمرین شود و کلمات مهم ۲ مرتبه نوشته شود. از کتاب نگارش صفحات ۱۶، ۱۷ و ۱۸ انجام شود. روخوانی شعر ” یار مهربان ” تمرین شود. لطفا دانش آموزان غلط های املایی شان را ۲ مرتبه بنویسند.

ریاضی
از کتاب ریاضی تا پایان صفحه ی ۹ تدریس و تمرینات در کلاس انجام شده است.
علوم
دو درس اول و دوم تدریس و در کلاس تمرین و پرسش شده است.

 

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.
شاد و پیروز باشید.