تکلیف هفتگی دوم ابتدایی

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی
فارسی:
درس اوّل کتاب فارسی تدریس شد. کلمات مهم درس مشخص شد. درباره ی مفهوم درس گفتگو شد.
تکلیف:
روخوانی درس تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس دوبار نوشته شود. دیکته ی درس اوّل تمرین شود. هفته ی آینده دیکته کلاسی از درس اوّل خواهیم داشت. جهت آمادگی، یک دیکته در منزل گفته شود. از کتاب نگارش تمرین های برگه ی ۱۵ کتاب انجام شود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.