تکالیف جلسه ی بیست و یکم ۱۹ فوریه

فارسی

لطفاً روخوانی درس دوازدهم مرور شود پرسیده می شود.

لطفاً از کلمه های درس دوازدهم یک دیکته نوشته شود

لطفاً با کلمات عظیم، پهلوان ،شاهنامه ، اثر، خداحافظی جمله نوشته شود.

نگارش
لطفاً تمرین ۱ از صفحه های۷۳ و ۷۴ کتاب نگارش نوشته شود. بقیه ی تمرین ها در کلاس انجام شد لطفاً عکس تمرین های درس ۱۲ نگارش فرستاده شود.
ریاضی
تمرین های کتاب صفحه ۸۴،۸۸ و ۸۹ کامل شود.

علوم
از درس ۱۱ علوم پرسش خواهد شد لطفاً مطالب فصل ۱۱ من رشد می کنم ، مطالعه شود.

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.