تکالیف جلسه‌ ی هفدهم ۲۲ ژانویه

فارسی و نگارش

روخوانی درس نهم زیارت دو مرتبه در منزل تمرین شود . همچنین لطفاً از روی کلمات درس یک مرتبه نوشته شود .
از کتاب نگارش صفحه ۵۹ و ۶۰ کامل گردد.
برای هفته آینده امتحان نگارش(بنویسیم) نوبت اول خواهیم داشت .
نمونه سوال امتحانی برای مطالعه بیشتر در در گوگل کلاس روم گذاشته خواهد شد. موارد امتحان کلمه های مخالف و هم معنی ، نکات دستوری ،جمله نویسی. مرتب کردن کلمات جمله تا پایان درس هشتم می باشد .

ریاضی

صفحات ۱۰۱ و ۱۰۰ در کلاس انجام شد . لطفاً صفحه ۱۰۲ در منزل کامل شود. جمع فرآیندی مرور و جمع در جدول ارزش مکانی یا جمع تکنیکی یا همان روش قدیمی تدریس گردید.

علوم

برای هفته آینده لطفاً مطالب فصل ۱۰ درون آشیانه مرور شود. همچنین هر کدام از بچه ها به دلخواه چرخه زندگی کرم ابریشم، لاک پشت و یا قورباغه را انتخاب کرده و برای دوستان خود توضیح مختصری همراه با تصویر و یا طرح سوال ارائه دهند.
هدیه های آسمانی و قرآن
درس های ۱ تا ۱۰ هدیه های آسمانی مرور و همچنین پیام های قرآنی کتاب قران توضیح داده شد و درس هفت از کتاب قران تدریس شد.

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید . 🌺