تکالیف جلسه ی شانزدهم ۱۵ ژانویه

فارسی و نگارش

 لطفاً روخوانی درس های ۱ تا ۴ و کلمه های هم معنی و مخالف مرور شود. (روخوانی درس های ۵ تا ۸ در کلاس مرور شد . )فایل کلمات در قسمت “class work “در  موضوع یا topic “مطالب کلاس” قرار دارد) .

نکات دستوری درس های ۱تا ۴ هفته ی گذشته و ۵تا ۸ این هفته مرور شد .

برای هفته ی آینده امتحان دیکته نوبت اول از درس ۱ تا پایان درس ۸ از کلمات املایی و جمله نویسی خواهیم داشت. لطفاً تمرین شود .

همچنین

▪︎ لطفا کار برگ صرف فعل ها انجام شود. 

ریاضی

ارزشیابی نوبت اول انجام شد .

کاربرگ مربوط به جمع های فرآیندی (روش طولانی) انجام شود.

علوم

فصل ۱۰ درون آشیانه ها همراه با تصویر و فیلم آموزشی تدریس شد.

لطفاً برای دو هفته ی آینده بچه ها در مورد چرخه ی زندگی یکی از جانوران لاک پشت، کرم ابریشم و یا قورباغه  تحقیق کرده و گزارشی کوتاه درباره چرخه زندگی آن برای دوستان خود در کلاس ارائه دهند .

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .