تکالیف جلسه ی پانزدهم ۸ ژانویه

 

فارسی و نگارش

♦لطفاً روخوانی درس های ۵ تا ۸ و کلمات هم معنی و مخالف آن مرور شود پرسیده می شود.
(فایل کلمات درس ۱ تا ۸ در قسمت ” مطالب کلاس” در گوگل کلاس روم می باشد.) هفته ی آینده از درس ۶ و ۷ دیکته خواهیم داشت .

عزیزان لطفاً دیکته ی کلاسی امروز از درس ۸ را بفرستند .

ریاضی

♦لطفاً کار برگ های ریاضی انجام شود.
از کتاب ریاضی فصل ۶ صفحه ۹۵ تا ۹۷ در کلاس حل شد .اگر تمرینی باقیمانده کامل شود و عکس تکالیفی که در کلاس انجام شد فرستاده شود.
☆هفته ی آینده  ارزشیابی نوبت اول ریاضی  از فصل یک تا پایان فصل چهار ریاضی خواهیم داشت . امتحان در ساعت ریاضی انجام خواهد شد و سوالات ساعت ۱۲.۳۰ شنبه برای پرینت در کانال تلگرام گذاشته خواهد شد .
علوم 
ارزشیابی نوبت اول علوم انجام شد.
هدیه های آسمانی
درس ۱۰ هدیه های آسمانی تدریس شد.

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .