تکالیف جلسه ی چهاردهم ۱ژانویه ۲۰۲۲


با سلام و تبریک سال جدید میلادی ۲۰۲۲
تکالیف این هفته خدمت شما ارائه می شود .
فارسی و نگارش
لطفاً
● روخوانی درس ۸ ” از همه مهربان تر “با فایل صوتی مرور شود.

● از کلمات مهم درس یک بار رونویسی انجام شود.
●از کتاب نگارش صفحه ۵۴ انجام شود.
هفته آینده از درس هشتم دیکته خواهیم داشت.

ریاضی
صفحه ۹۲ تا ۹۴ تدریس  و تمرینها در کلاس انجام شد .
●لطفاً اگر تمرینی از این صفحات باقی مانده کامل شود.
علوم
فصل ۹ سرگذشت دانه تدریس شد. خلاصه مطالب  درس در گوگل کلاس روم قرار خواهد گرفت.
♦مهم مهم
هفته ی آینده ارزشیابی شفاهی نوبت اول علوم می باشد .
لطفاً خلاصه ی مطالب فصل ۴ تا ۷ علوم مطالعه شود ( جزوه مورد نیاز در گوگل کلاس روم قسمت “مطالب کلاس “قرار دارد ) لطفا از غیبت کردن پرهیز شود . ‌
متشکرم

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .