تکالیف جلسه‌ی سیزدهم ۱۸ و ۲۵ دسامبر

 

تکالیف ۱۸ و ۲۵ دسامبر بر اساس مرور دروس خواهد بود ‌‌.

فارسی و نگارش 
درس یازدهم درس آزاد با موضوع تولد خورشید و شب یلدا تدریس  شد. 
 برای تکالیف ۱۸ دسامبر

لطفا از روی متون  دروس ۱ تا ۴ فارسی  یک بار روخوانی   شود .

همچنین یک دیکته از کلمات درس ۱ تا ۴ نوشته شود. . 
برای هفته ی دوم  ۲۵ دسامبر

لطفا از روی متون دروس ۵ تا ۷ فارسی  یک بار روخوانی شود .   

همچنین یک دیکته از کلمات مهم درس ۵ تا ۷ گفته شود .

کلمات دروس در قسمت” مطالب کلاس” در گوگل کلاس روم گذاشته شده است . لطفا تکالیف منزل در گوگل کلاس روم فرستاده شود سپاسگزارم . 

ریاضی

●لطفا  ادامه ی کار برگ مرور فصل ۴(صفحه ی ۲۳ تا ۲۵ ) در منزل انجام شود .

هدیه ها ی آسمانی 

درس ۹  تدریس شد .
با ارزوی سالی پر از موفقیت و شادکامی برای همه ی عزیزان.
تعطیلات خوبی پیش رو داشته باشید .