تکالیف جلسه ی دوازدهم ۱۱ دسامبر

کتاب فارسی 
روخوانی درس ۷ همراه با کلمات جدید و نکات دستوری تدریس شد . همچنین دیکته ی مستمر از درس ۱ تا ۵ فارسی انجام شد .

♦لطفا روان خوانی درس ۷ دوستان ما با فایل صوتی مرور و فرستاده شود .
کاربرگ دیکته ی درس ۷ کامل شود .

کتاب نگارش

لطفا صفحه ی ۴۷ و ۴۸ کامل شود .
هفته ی آینده از درس ۶ و ۷ دیکته خواهیم داشت .

کتاب ریاضی
از کتاب ریاضی صفحه ی ۶۷ تا ۶۹ در کلاس انجام شد .
♦لطفا تمرین مرور فصل در صفحه های ۷۰ و ۷۱ انجام شود.

کتاب علوم
فصل ۷ اگر تمام شود در مورد انواع سوخت و استفاده ی درست از سوخت ها همراه با کلیپ اموزشی تدریس گردید .
♦لطفا برای هفته ی آینده سوالات و خلاصه‌ی فصل ۷ مرور گردد .پرسیده خواهد شد .

برای دسترسی به فایل سؤالات و خلاصه‌ی فصل ۷ به “قسمت مطالب درس” در گوگل کلاس روم مراجعه بفرمایید .

کتاب هدیه های آسمانی

درس ۸ “جشن میلاد” تدریس شد . 

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .