تکالیف جلسه ی یازدهم ۴ دسامبر

 کتاب فارسی 

امتحان‌مستمر روخوانی انجام شد .
● 🔊🔊 امتحان دیکته ی مستمر از درس ۱ تا ۵ کتاب فارسی به هفته ی آینده موکول شد . لطفا کلمات مهم درس های ۱ تا ۵ مرور شود .

●لطفا روخوانی داستان مورچه ی اشک ریزان با فایل صوتی تمرین شود .

 کتاب نگارش

●درس ششم صفحه‌ی ۴۴ انجام شود.

 کتاب ریاضی

تا پایان صفحه ی ۶۵ تدریس گردیدو مبحث ساخت اعداد سه رقمی و تقریب به روش حذف تو ضیح داده شد .
●لطفا تمرین ها ی کتاب تا پایان صفحه‌ی ۶۶ انجام شوند .

 کتاب هدیه های آسمانی

درس ۶ مرور و درس ۷ تدریس گردید .
از کتاب قرآن داستان حضرت ابراهیم دروس ۶ و۱۳ تدریس شد .

کتاب  علوم 

●لطفا بچه ها با دست و اشیا مختلف در جلوی چشمه‌ی نور   سایه  ایجاد  کنند و نحوه ی ساخت سایه را مشاهده نمایند و  عکس  و یا فیلم آن فرستاده شود.

در کلاس برای دیگر دانش آموزان نمایش داده خواهد شد . 

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .