تکالیف هفته ی دهم۲۷ نوامبر

 

با سلام تکالیف این هفته ۲۷ نوامبر خدمت شما ارائه می شود.


فارسی و نگارش

لطفاً

روخوانی درس ۶ با فایل صوتی مرور شود .

مهم : هفته ی آینده امتحان دیکته و روخوانی مستمر(نیم ترم) از درس های ۱ تا ۵ خواهیم داشت.

لطفاً

کلمه های درس ۱ تا ۵ برای امتحان دیکته مستمر هفته ی آینده مرور و تمرین شود. فایل کلمات در قسمت  کلاس ورک -مطالب کلاسی ، در گوگل کلاس روم گذاشته شده است.

همچنین برای  امتحان رو خوانی مستمر، روان خوانی متون دروس ۱ تا ۵ همراه با حفظ یکی از  شعر های کتاب تا  درس ۵  پرسیده می شود.

نگارش:

امتحان مستمر نگارش انجام شد.

لطفاً صفحه ی۴۰  کتاب نگارش  کامل شود.


ریاضی

تا پایان صفحه ۶۰ تدریس شد.

لطفاً صفحه ۵۳ ،۵۸ و ۶۱ کامل شود .


علوم

فصل شش تدریس شد .

لطفاً برای دو هفته ی آینده فصل ۵ و ۶ مرور شود پرسیده می شود.


هدیه های آسمانی

درس ۶پیامبران خدا تدریس شد.


هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید