تکالیف هفته ی نهم ۲۰ نوامبر

فارسی و نگارش

از درس ۱ تا ۵ کتاب فارسی نکات آموزشی و دستوری در کلاس مرور گردید.
هفته ی آینده امتحان مستمر نگارش خواهیم داشت.
لطفاً کلمات هم معنی و مخالف مطالعه شود.
لطفاً کار برگه ی نمونه سوال امتحان نگارش کامل شود.

شنبه ی دو هفته ی آینده امتحان رو خوانی و دیکته ی مستمر از درس ۱ تا ۵ کتاب فارسی خواهیم داشت.

ریاضی:
لطفاً از صفحه ی ۵۰ تا پایان ۵۳ کامل شود. صفحات قبلی در کلاس انجام شد. اگر چیزی باقیمانده در منزل تکمیل شود.

علوم:
کار برگه ی فصل پنجم علوم انجام شود.

لطفاً برای دریافت فایل  کار برگ ها و ارسال تکالیف به گوگل کلاس روم مراجعه فرمایید. 

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.