تکالیف هفته ی هفتم ۶ نوامبر

 

تکالیف جلسه‌ی هفتم ۶ نوامبر 

فارسی و نگارش
روخوانی درس چهارم با فایل صوتی تمرین شود. لطفا فایل صوتی روخوانی بچه ها فرستاده شود .
•لطفا از کلمات مهم درس چهارم  که در کتاب هم خط کشی شد، یک مرتبه نوشته شود.
•لطفا از کتاب نگارش درس چهارم صفحه‌ی۳۱ و ۳۵  کامل شود .
هفته‌ی آینده از کلمات درس ۳و ۴ دیکته خواهیم داشت .

ریاضی
•لطفا از فصل ۳ صفحه ی ۴۰ کامل شود .
•لطفا کاربرگ ریاضی مرور فصل ۲ کامل شود‌.

🔈 هفته ی آینده ۱۳ نوامبر مستمر ( نیم ترم )ریاضی از فصل ۱و ۲ خواهیم داشت .

 
علوم
• لطفا سوالهای فصل ۴ مرور شود .هفته‌ی آینده پرسیده می شود.
🔈 دو هفته‌ی اینده ۲۰ نوامبر امتحان مستمر (نیم ترم) علوم خواهد بود .

هدیه های آسمانی
درس چهارم مهربانتر از مادر تدریس شد .

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .