تکالیف هفتگی پایه ی نهم – نهم مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

مبحث خط و معادله ی خط  تدریس شد.

تمرینهای نامعادلات مرور شد.

تمرین های انجام شده و مطالب تدریس شده در کلاس برای دانش آموزان غایب در تلگرام فرستاده شده است.

لطفا کاردرکلاس صفحه ی 99 و تمرین صفحه ی 100 و 101 و کاردرکلاس صفحه ی 103 حل شود.

 

فارسی:

پرسش کلاسی انجام شد.

قالبی برای نوشتن تدریس شد.

تکلیف :  نوشتن صفحه ی 101 و 102

معنی واژه های  ” ف ” + ” ت ”  پرسیده خواهد شد.

یک موضوع از صفحه ی 81 انتخاب کنید و در مورد آن بنویسید.

 

شاد باشید