تکلیف هفتگی پایه نهم – نهم دسامبر

فارسی : 

پرسش کلاسی انجام شد.

آخرین پرسش تا پایان صفحه ی 74 تدریس شد.

تکلیف:

واژه نامه حرف د

دانش های زبانی صفحات 20 + 33 + 52 + 76  مطالعه شوند.

 

ریاضی :

تمرین صفحه ی 67 ، کار در کلاس صفحه 69 و فعالیت و کاردرکلاس صفحه ی 70  و  تمرین صفحات 70 و 71 و 72 انجام شود.

 

علوم:

فصل فشار و ماشین پرسیده خواهد شد . مطالعه و تمرین نمایید.

پیروز و پاینده باشید.