تکالیف هفتگی پایه ی نهم – دوم دسامبر

فارسی : 

پرسش کلاسی انجام شد.

تکلیف:

واژه نامه حرف خ

نکته های ادبی صفحات 14+ 27 + 59 + 66 مطالعه شوند.

 

ریاضی :

کار در کلاس صفحات 61 ، 62 و 63 و  تمرین صفحات  63 و 64  انجام شود.

بقیه سوالات پلی کپی های داده شده حل شود.

 

علوم:

فصل فشار پرسیده خواهد شد . مطالعه و تمرین نمایید.

پیروز و پاینده باشید.