تکالیف هفتگی پایه ی نهم – بیست و پنجم نوامبر

فارسی : 

درس نهم تا صفحه ی 73  تدریس شد.

پرسش کلاسی انجام شد.

درست نویسی 3 کتاب نگارش تدریس شد.

تکلیف:

واژه نامه حرف ج و ح

پرسش از درس 4 و 6

تکلیف نگارش کوه به کوه نمی رسد ، آدم به آدم می رسد را به زبان ساده بنویسید.

 

ریاضی :

تمرین صفحات 57 و 58  انجام شود.

از پلی گپی های داده شده حدود ده سوال حل شود.

 

علوم:

امتحان از چهار فصل نیرو ، حرکت ، فسیل ، زمین ساخت ورقه ای . لطفا جهت آمادگی مطالعه و تمرین نمایید.

پیروز و پاینده باشید.