تکالیف هفتگی پایه ی نهم – هژدهم نوامبر

فارسی : 

هسته و وابسته های پیشین و پسین دوباره تدریس شد.

آرایه ی تضاد درس داده شد.

پرسش کلاسی انجام شد.

درست نویسی 2 صفحه ی 33 تدریس شد.

تکلیف:

  • بازنویسی حکایت 2 انجام شود.
  • دروس 7 و 8 به صورت شفاهی پرسش می شود.

ریاضی :

تمرین صفحات 48 و تمرین شماره 3 صفحه 50 و تمرینات صفحات 51 و 52 انجام شود.

علوم:

فصل حرکت ورته ها و آثار گذشته ی زمین پرسش خواهد شد. لطفا جهت آمادگی مطالعه و تمرین نمایید.

پیروز و پاینده باشید.