تکلیف هفتگی پایه نهم – یازدهم نوامبر

فارسی : 

خودارزیابی بررسی شد.

لغت ها پرسیده شد.

درس 8 تا پایان صفحه ی 65 تدریس شد.

تکلیف:

  • بخش نوشتن صفحه ی 67
  • واژه نامه حرف (پ) و (ت) مطالعه و تمرین شود.

ریاضی :

مبحث استدلال تدریس شد.

تمرینات صفحات 42 و 43 انجام شود.

علوم:

فصل زمین شناسی تدریس شد.
تا مبحث فرضیه ی گسترش زمین پرسش خواهد شد. لطفا جهت آمادگی مطالعه و تمرین نمایید.

پیروز و پاینده باشید.