تکلیف هفتگی پایه نهم – چهارم نوامبر

فارسی :   پرسش نامه پرسیده شد.

تکلیف:

  • فایل صوتی  غم مخور
  • انجام خود ارزیابی صفحات 57 تا 60
  • واژه نامه حرف (ب) مطالعه و تمرین شود.

ریاضی :
تمرینات صفحات 35 و 36 انجام شود.

شماره های 3 و 4 و 11 و 12 و 17 و 22 و 23 و 27 تا 39 و 42 تا 51  تمرینات تکمیلی حل شود و تحویل داده شود.

علوم:
فصل 5 تا نیروی کنش و واکنش جلسه ی آینده پرسش خواهد شد. لطفا جهت آمادگی مطالعه و تمرین نمایید.

پیروز و پاینده باشید.