تکلیف هفتگی پایه نهم بیست و هشتم اکتبر

فارسی:
پرسش کلاسی به صورت کتبی برگزار شد.

تمرینات صفحات 52 و 53 و 54 انجام شود.

واژه نامه حرف ( آ ) مطالعه و تمرین شود.

ریاضی :
فصل دوم تمام شد.  کار در کلاس صفحه ی 29 و کل صفحه ی 3  انجام شود.
شماره های 3 و 4 و 11 و 12 و 17 و 22 و 23 و 27 تا 39 و 42 تا 51  تمرینات تکمیلی حل شود تحویل داده شود.

علوم:
فصل 4 جلسه ی آینده پرسش خواهد شد. لطفا جهت آمادگی مطالعه و تمرین نمایید.

پیروز و پاینده باشید.