تکلیف هفتگی پایه نهم ۱۴ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پایه نهم ۱۴ اکتبر
فارسی:
خود ارزیابی صفحه های ۳۳ تا ۳۵ انجام شود. روخوانی درس
” دریچه های شکوفایی ” به صورت پیام صوتی فرستاده شود.
املای واژه های مهم درس تمرین شود. واژه نامه حرف ( ب ) مطالعه و تمرین شود.
ریاضی :
فصل اول تمام شد. تمرین صفحه ی ۱۷ و کار در کلاس صفحه ی ۱۶ انجام شود.
شماره های ۴۰ و ۴۴ و همچنین تکالیف تعیین شده از تمرینات تکمیلی تحویل داده شود.
علوم:
فصل ۳ جلسه ی آینده پرسش خواهد شد. لطفا جهت آمادگی مطالعه و تمرین نمایید.
قابل توجه است که این پرسش ها قسمتی از نمره ی مستمر خواهد بود.

پیروز و پاینده باشید.