تکلیف هفتگی پایه نهم ۷ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پایه نهم ۷ اکتبر
فارسی:
تا پایان صفحه ی ۲۹ تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی تمرین شود. املای واژه های مشخص شده تمرین شوند.
حفظ بیت صفحه ی ۲۵ انجام شود.
خود ارزیابی کامل شود
ریاضی:

تکلیف:
تمرین صفحه ی ۱۴ کامل انجام شود. صفحه ی ۱۵ کتاب مطالعه شود.
از تمرینات فرستاده شده در گروه تلگرام شماره های ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۰،
۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۸، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ در برگه ای به صورت
منظم، جهت تحویل در روز آینده انجام شوند. دانش آموزان عزیز لطفاً
دقت بفرمایید که حل و تحویل مسائل فوق قسمتی از نمره ی کلاسی محسوب
می شود.
علوم:

تکلیف:
از فصل های ۲ و ۳ هفته ی آینده پرسش خواهیم داشت. لطفا جهت
آمادگی ، مطالعه شوند.

پیروز و سلامت باشید.