تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۳۰ سپتامبر

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۳۰ سپتامبر
فارسی:
تا پایان صفحه ی ۲۲ تدریس شد.
تکلیف:
فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۵ و صفحه ی ۲۱ انجام شود.
واژه نامه حرف ( آ ) مطالعه و تمرین شود.
روخوانی درس تمرین و جهت آمادگی برای دیکته ی کلاسی دیکته ی کلمات مشخص شده تمرین شود.
ریاضی:
مبحث مجموعه ها، اشتراک و اجتماع مجموعه ها تدریس شد.
تکلیف:
لطفا تمرینات صفحه ی ۵، کار در کلاس صفحه ی ۸، تمرین صفحه ی ۱۰ و کار در کلاس صفحه ی ۱۳ انجام شوند.
علوم:
فعالیت صفحات ۱۶ و ۱۷ انجام شوند.
پرسش از فصل ۱ و ۲ خواهیم داشت.

پیروز و پاینده باشید