فارسی

7/10/2023

تکلیف:

1- فعالیت نوشتاری صفحه 21

2- دیکته لغت های مشخص شده

3-واژه نامه حرف ا

4- کتاب نگارش صفحه 21 انشا با  انتخاب موضوع دلخواه