تکلیف هفتگی پایه نهم ۶ می

تکلیف هفتگی پایه نهم ۶ می
فارسی:
پرسش کلاسی انجام شد. درس ” دو نقاش” تدریس شد.
تکلیف:
یادگیری واژه نامه (س ، ش ، ص) و اعلام حرف (ص ، س)
یادگیری صرف و نحو درس اول و دوم عربی
ریاضی:
تقسیم چند جمله ای ها تدریس شد. (صفحات ۱۲۶ تا ۱۲۹)
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۱۲۹ کتاب حل شوند.
علوم:
تدریس فصل ۱۳، جانوران بی مهره انجام شد.
تکلیف:
فصل جدید را مطالعه بفرمایید. پرسش کلاسی خواهیم داشت.

سلامت، شاد و پیروز باشید.