تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۹ اپریل

 

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۹ اپریل
فارسی:
پرسش از واژه نامه انجام شد. درس ۱ و ۲ دوره گردید و سؤال نمونه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.
تکلیف:
پرسش و دوره درس ۳ و ۴ همچنین واژه نامه حروف ( د، ر، ز) و اعلام حروف (خ، د، ر) را حفظ کنید.
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحات ۱۱۷ و ۱۱۸ انجام شد. ضرب و تقسیم عبارت های گویا، جمع و تفریق عبارت های گویا و ساده کردن عبارت های مرکب از صفحات ۱۱۹ تا ۱۲۲ تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحات ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵ کتاب حل شوند.
علوم:
امتحان برگزار شد. به پرسش های فصل جواب داده شد.
تکلیف:
فصل های قبل را مرور کنید و چنانچه مطلبی را احتیاج به دوره و یا موردی را پرسش دارید، یادداشت کنید که هفته ی آینده توضیح داده شود.
اجتماعی:
امتحان میان ترم اجتماعی برگزار شد.
دانش آموزان تا دوهفته ی آینده زمان دارند که پروژه ی تعلیمات اجتماعی را تحویل دهند.

سلامت، شاد و پیروز باشید.