فارسی و نگارش

22/4/2023

تکلیف فارسی:واژهنامه حرف پ+ت+اعلام حرف ب

نگارش:حکایت نگاری صفحه 107+درست نویسی 6 (5 جمله غلط و 5 حمله درست)