تکلیف هفتگی پایه نهم ۸ آپریل

 

تکلیف هفتگی پایه نهم ۸ آپریل
فارسی:
تکلیف فارسی: واژه نامه حرف پ + ت + اعلام حرف ب + پروژه
تکلیف انشاء: درست نویسی ۶ (۵ جمله غلط + ۵ جمله درست)
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ انجام شد. درس دوم ” شیب خط و عرض از مبدأ” تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحات ۱۰۶ و ۱۰۷ کتاب درسی انجام شوند.
علوم:
نگاهی به فضا تدریس شد.
تکلیف:
درس فوق را مطالعه کنید و آمادگی برای پرسش از این فصل داشته باشید.
اجتماعی:
دانش آموزان بر روی برگه کهای امتحانی ترم ۲ ( میان ترم) کار کردند و اشتباهات خود را مشخص و تصحیح کردند.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم.
شاد، سلامت و پیروز باشید.