تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۱ آپریل

 

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۱ آپریل
فارسی:
امتحان واژه الف + ب + بخش اعلام قسمت آ
نگارش: درست نویسی درس ۴ و ۵ از هر کدام ۵ جمله
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحه ی ۹۳ و ۹۴ انجام شد. درس اول خط و معادله خط تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ انجام شوند.
علوم:
امتحان علوم برگزار شد.
تکلیف:
ادامه ی فصل فضا تدریس خواهد شد. قبل از ادامه ی تدریس، جهت اطمینان از درک مطلب و پایه ی درس، از قسمت تدریس شده پرسش خواهد شد. لطفاً جهت آمادگی ، مطالعه و تمرین کنید.
اجتماعی :
درس ۲۰، ” آرامش در خانواده ” کامل شد.
تکلیف:
آپریل ۲۲ روز تحویل پروژه ی درس اجتماعی و آپریل ۲۹ امتحان دوم میان ترم از بخش اجتماعی خواهد بود. لطفاً برنامه ریزی کنید.

هفته ی خوبی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
سلامت ، شاد و پیروز باشید.