تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۵ مارچ

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۵ مارچ
فارسی:
درس های ۱۶ و ۱۷ تدریس شدند. درس ۸ کتاب نگارش تدریس شد.
تکلیف:
خود ارزیابی صفحه های ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۴۰، ۱۴۱ انجام شوند. ویرایش صفحه ی ۱۰۴ نگارش انجام شود.
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحه ی ۸۹ انجام شد. درس سوم از فصل ۵ ” نابرابری و نامعادله ها” تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۹۳ و ۹۴ حل شوند.
علوم:
بخش های قبل رفع اشکال جهت آمادگی برای امتحان شد. درس ” فضا” تدریس شد.
تکلیف:
هفته ی آینده از فصل “فشار و ماشین” امتحان خواهد بود. لطفاً مطالعه و آمادگی داشته باشید.
اجتماعی:
درس ۲۰، ” آرامش در خانواده” تا نیمه تدریس شد.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
شاد، سلامت و پیروز باشید.