فارسی و انشا

03/25/2023

تکلیف: واژه نامه حرف ق + بخش نوشتن صفحه 109+2 بیت اول باباطاهر

تکلیف: 5 جمله غلط و درست ان از درس درست نویسی 3 صفحه 43