تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۱۱ مارچ

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۱۱ مارچ
فارسی:
واژه نامه ی حرف ق بعلاوه بخش نوشتن صفحه ی ۱۰۹ و همچنین ۲ بیت اول دوبیتی های بابا طاهر
انشاء، پنجم جمله ی غلط و صحیح همراه با درست نویسی درس ۳ صفحه ۴۳ انجام شوند.
ریاضی :
امتحان ریاضی برگزار شد.
تکلیف:
برگه ی امتحان را مجددا انجام دهید

امتحان نهم فصل 4 و 5
علوم:
فصل ۷ ” فسیل” امتحان گرفته شد.
تکلیف:
شنبه ۲۵ مارچ از فصل “ماشین و فشار” امتحان خواهد بود.
اجتماعی:
امتحان میان ترم اجتماعی (بخش جغرافیا) برگزار شد.

پیشاپیش نوروز باستانی را خدمت همگی شما عزیزان تبریک عرض می نماییم و سالی نیکو برایتان آرزومندیم.
پیروز و پاینده باشید
مجتمع آموزشی سینا