فارسی و نگارش

11/03/2023

تکلیف ادبیات: روانخوانی درس+معنی+کتابهای قیصر امین پور +واژه نامه حرف ف

تکلیف نگارش: 5 جمله غلط و صحیح درس درست نویسی 2 صفحه 33