تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۵ فوریه

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۵ فوریه
فارسی:
دروس قبل پرسش و تمرین شد. ماضی بعید و التزامی تدریس شد. حکایت سیرت سلمان تدریس شد.
تکلیف:
روان خوانی درس، معنی درس و یادگیری افعال ماضی تمرین شود
نگارش:
تکلیف ها بررسی و رفع اشکال شد. دنباله ی درس تا پایان صفحه ی ۹۵ تدریس شد.
تکلیف:
پنج جمله ا درست نویسی ۱ بعلاوه ی پنج جمله از درست نویسی ۷ انجام شود.
ریاضی:
مفهوم اتحاد به طور کلی و اتحاد مربع دو جمله ای تدریس شد. رفع اشکال تمرین های تکالیف قبلی انجام شد.
تکلیف:
سوال های ۳، ۴، ۵ و ۶ صفحه ی ۸۵ انجام شوند.
علوم:
چرخ دنده، سطح شیبدار و همچنین فسیل تدریس شدند.
تکلیف:
درس های فوق مطالعه و تمرین شوند. هفته ی آینده پرسش کلاسی خواهیم داشت.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.