تکلیف هفتگی پایه نهم ۱۸ فوریه

تکلیف هفتگی پایه نهم ۱۸ فوریه
فارسی:
روان خوانی درس ” دروازه ای به آسمان” انجام شد و افعال درس بررسی گردید. درس دوازدهم، تا پایان صفحه ی ۱۰۰ تدریس گردید. انشاء خوانده شد. تا پایان “سفر زندگی” صفحه ۹۰ تدریس شد.
تکلیف:
بخش نوشتن صفحه ی ۱۰۳ انجام شود. همچنین صفحه ی ۸۸ کتاب نگارش انجام شود.
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحه ۷۶، ۷۷ انجام شد. فصل ۵ عبارت های جبری و تعیین درجه عبارت های جبری تا صفحه ۸۰ تدریس شد.
تکلیف:
سه سوال بالای صفحه ۸۱ و سؤال ۱ و ۲ تمرین های صفحه ۸۵ حل شوند.
علوم:
تا پایان صفحه ی ۱۰۲ کتاب درسی تدریس شد.
اجتماعی:
شروع بخش تعلیمات اجتماعی ، درس ۱۷ ” فرهنگ ” به طور کامل تدریس شد.
لطفاً دقت بفرمایید امتحان میان ترم برای ترم دوم درس جغرافیا به هفته ی ۴ مارچ منتقل شد.
پروژه ی درس اجتماعی ارائه شد و آخرین مهلت تحویل ۲۲ آپریل در نظر گرفته شد.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم