تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۱۱ فوریه

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۱۱ فوریه
فارسی:
تا پایان صفحه ی ۸۹ کتاب درسی تدریس شد. بخش نوشتن مرور شد.
برای درس انشاء، درست نویسی ۶ تدریس شد. انشاء ها در کلاس خوانده شد.
تکلیف:
دیکته از درس ۱۱ ” زن پارسا ” برگزار شد. معنی جملات درس تمرین و تکرار شد.
مثل نویسی صفحه ی ۸۴ انجام شود.
ریاضی:
مبحث جدیدی تدریس نشد. صفحات ۷۶ و ۷۷ رفع اشکال شد.
تکلیف:
لطفاً قسمت های قبلی را مجدداً دوره کنید و چنانچه مطلبی را به روشنی نیاموخته اید یادداشت کنید که در جلسه ی آینده رفع اشکال کنیم.
علوم:
فصل ماشین، اهرم ها تدریس شد.
تکلیف:
بخش جدید جهت پرسش کلاسی مطالعه شود.
اجتماعی:
درس ۷ ” جمعیت جهان” به طور کامل تدریس شد. درس ۸ ” جهان نابرابر” به طور نیمه تدریس شد. امتحان میان ترم جغرافیا از درس ۱ تا ۸ در تاریخ ۲۵ فوریه برگزار خواهد شد.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم