تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۴ فوریه

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۴ فوریه
فارسی:
تا پایان صفحه ی۸۴ (نکته ادبی) تدریس شد. تمرین های درس گذشته مرور گردید. درس ۶ قالبی برای نوشتن تدریس شد.
تکلیف:
صفحه ی ۸۵ بخش نوشتن و همچنین یک نامه ی رسمی و یک نامه ی غیر رسمی نوشته شود
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحه ی ۷۲ انجام شد. درس چهارم صفحه های ۷۳، ۷۴ و ۷۵ تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه های ۷۶ و ۷۷ را انجام دهید.
علوم:
امتحان ترم اول علوم برگزار شد.
اجتماعی:
درس پنجم و ششم تدریس شدند. نمرات امتحان اجتماعی ترم اول در اختیار دانش آموزان قرار داده شد.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم​.
پیروز، شاد و سلامت باشید.