تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۸ ژانویه

 

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۸ ژانویه
فارسی:
مرور واژه نامه قسمت ( آ ) و همچنین تدریس آخرین پرسش صفحه ی ۷۴ کتاب درسی.
تکلیف:
روانخوانی درس و فرستادن پیام صوتی از روخوانی برای دبیر محترم
نگارش:
از کتاب نگارش تدریس فعل ماضی و بخش ۲ نیز تدریس شد.
تکلیف:
جدول صفحه ی ۷۸ کتاب درسی انجام شود.
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحه ی ۶۷ انجام شد. ریشه گیری، ضرب و تقسیم رادیکال ها تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۷۱ و ۷۲ کتاب درسی حل شوند

علوم:
فصل های مورد نظر برای امتحان ترم اول، دوره، تمرین و رفع اشکال شده و نکات مهم تأکید شدند.
تکلیف:
هفته ی آینده ، شنبه ۴ فوریه امتحان ترم اول علوم خواهد بود. لطفا مطالعه و تمرین کنید.
اجتماعی:
امتحان ترم اول برگزار شد.
تکلیف:
دانش آموزان در هفته ی آینده پروژه ی ساخته شده ی کار و فن آوری را به کلاس بیاورند.
این پروژه به عنوان امتحان ترم اول می باشد.

 

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
با مهر
مجتمع آموزشی سینا